I avhandlingen Historiebruk kring Nådendal granskas hur platsen för lämningarna av det medeltida birgittinerklostret Nådendal (Vallis Gratiae, grundat 1443) i Finland förvandlades till ett nationellt kulturarv och minneslandskap.

Platsen var arkeologiskt utforskad på 1800-talet av professor Sven Gabriel Elmgren. Fil.dr Reinhold Hausen tog upp hans arbete och grävde ut området på 1870-talet. Samtidigt etablerades Birgittaminnena i Sverige som kulturarv. Hausen publicerade sin utgrävning år 1922 som kom att utgöra en kontakt med följande generation av aktörer på platsen via direktör Amos Anderson, i samarbete med lektor Julius Finnberg och arkeologen Juhani Rinne.

De senare reste kommemorativa monument på platsen i Nådendal och skapade sålunda ett minneslandskap där. För dem representerade platsen den goda hembygden, som ingick i en västorienterad syn på Finlands historia. Nätverket av aktörer samarbetade också med svenska forskare och så kallade Birgittavänner, så som riksantikvarien Sigurd Curman, men även med medlemmar av bl.a. Societas Sanctae Birgittae och Pirita Kaunistamise Selts.

Historiska jubileer som manifestationer av historiebruk arrangerades också i Nådendal åren 1943, 1993 och 2003. Det förefaller som om det ibland fanns ett behov av Nådendal i Finlands historia efter en kristid, t.ex. efter Krimkriget på 1850-talet, efter inbördeskriget 1918, under andra världskriget och efter depressionen på 1990-talet. År 2003 betonades kontakten med det internationella Birgittajubileet i Sverige och överallt i Europa.

Metodologiskt är avhandlingen idéhistorisk, men knyter även an till forskning kring historiebruk, invented traditions och lieux de mémoire. Källorna utgörs av artiklar och akademiska texter i böcker och tidskrifter samt brev skrivna av aktörerna ur arkiv i Finland, Sverige och Estland, vid sidan av bilder samt resta kommemorativa monument in situ i västra Finland.

Eva Ahl-Waris:
Historiebruk kring Nådendal och den kommemorativa anatomin av klostrets minnesplats
Institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning, Helsingfors universitet
Disputation: 1 december 2010