Historiska kartor och geografiska informationssystem

Historiska kartor är ett viktigt källmaterial inom kulturmiljövården. I dag används vanligen manuella metoder för bearbetning och analys, men den ökade användningen av digital, lägesbunden information i geografiska informationssystem gör det angeläget att även historisk kartinformation kan hanteras i en sådan informationsmiljö.

Riksantikvarieämbetets projekt ”Digitala historiska kartor för kulturmiljövården” syftar till att utveckla metoder för anpassning av de historiska kartornas informationsinnehåll till geografiska informationssystem. En huvudtanke bakom metodutvecklingen är att de olika aktörerna inom kulturmiljövården i framtiden skall arbeta med gemensamma metoder. Detta för att underlätta informationsflödet inom sektorn genom att digital historisk kartinformation från olika delar av landet blir jämförbar och håller en jämn kvalitet.

Som ett led i detta projekt har ”Digitala historiska kartor” genomfört en begrepps- och informationsanalys av historisk kartinformation. Denna rapport redovisar resultatet av detta arbete.

Michael Frisk:
Historiska kartor. Begrepps- och informationsanalys inför en anpassning till GIS
Riksantikvarieämbetets förlag
59 sidor, häftad, illustrerad
Utkom 2000