De industrimän som representerade högern i riksdagen i början av 1900-talet arbetade för att bevara ett traditionellt patriarkalt system både i sina företag och i samhället i stort. Demokrati och arbetarinflytande var onödigt. Arbetarna kunde förlita sig på sina patroner. Industriledare inom högern höll fast vid en i grunden patriarkal samhällssyn långt fram i vår egen tid, men den under-grävdes så småningom av det framväxande industrisamhället med individualism, marknadskonkurrens och stridbara fackföreningar.

Genom ett urval av framträdande industrimän som varit aktiva inom högern närstuderar Christer Ericsson i Kapitalets politik och politikens kapital deras samhällssyn, grundläggande värderingar och ställningstaganden i centrala maktfrågor under nära ett århundrade.

I början av 1900-talet var det vanligt att industriledare från större företag representerade högern i riksdagen. Idag finns inga stor-företagare som representerar moderaterna i riksdagen. Detta beror bland annat på att partipolitiken har förändrats, kraven på politiker skärpts genom en tilltagande professionalisering och expertifiering. Företagarna har istället försökt påverka opinionen genom att stärka greppet om olika medier, bygga upp egna nätverk och organisa-tioner i syfte att begränsa politikens inflytande över frågan om makten över företagen.

Christer Ericsson:
Kapitalets politik och politikens kapital. Högermän, industrimän och patriarker 1890–1985
Santérus Förlag
Utkom 2008