Homosocialitet, maskulinitet och religion hos Kyrkobröderna

Avhandlingens omslag

”Hvar äro männen?” Den frågan ställde sig Carl Alm, entusiastisk ideell kraft i sekelskiftets kyrkliga verksamhet, vid ett möte i Stockholm på temat ”Männens uppgift i arbetet för Guds rike” våren 1918. På kontoren, fabriksgolven och ute på fälten var männens närvaro och uppfinningsrika anda enligt talaren tydligare än någonsin tidigare, men på söndagarna däremot gapade deras platser tomma i kyrkbänkarna.

Detta var en av insikterna som låg till grund för bildandet av Kyrkobröderna, ett lekmannaförbund vars främsta uppgift var att råda bot på manfallet och försöka hejda vad medlemmarna såg som en pågående feminisering av Svenska kyrkan.

I avhandlingen Alla mäns prästadöme visar Martin Nykvist hur lekmän i Svenska kyrkan organiserade sig för att motverka samhällets sekularisering. Det var en strävan som inkluderade både demokratisering i form av ökat inflytande för lekmännen och skapandet av patriarkala hierarkier i kyrkan. Genom att tillämpa nya teorier på ett tidigare outforskat material utgör avhandlingen ett bidrag till det växande forskningsfältet om kristen manlighet.

Martin Nykvist:
Alla mäns prästadöme. Homosocialitet, maskulinitet och religion hos Kyrkobröderna, Svenska kyrkans lekmannaförbund 1918–1978
Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet
Disputation: 8 november 2019