Intensifierad jakt på kulturlämningar i Småland

Nu intensifieras arbetet med att inventera kulturlämningar i Kalmar läns skogsmarker. Arbetet kommer att pågå under våren och en del av sommaren. Inventeringen genomförs i samarbete mellan länsstyrelsen, Skogsvårdsstyrelsen i Östra Götaland, länsarbetsnämnden och Kalmar läns museum. Arbetet bedrivs i arbetsgrupper om 3-4 personer under handledning av skogsvårdsstyrelsens konsulenter och tre arkeologer.

Projektet syftar till att förbättra kännedomen om olika lämningar efter skogsbruk och bosättningar i skogsmark, såsom t.ex. tjärdalar, kolbottnar, äldre övergivna odlingar och torpställen. Erfarenheten visar dessutom att en del av vad som påträffas även är att betrakta som fasta fornlämningar.

Inventeringsresultatet sammanställs i en databas som bl.a. kan användas i skogsvårdens och kulturmiljövårdens arbete med att skydda och vårda skogens kulturlandskap. Uppgifterna kommer emellertid också att vara tillgängligt för andra intressenter såsom skogsägare och hembygdsföreningar.

För att inventeringen skall bli så fullständig som möjligt krävs allmänhetens hjälp och inventerarna tar gärna emot tips från hembygdsföreningar och enskilda. Inte minst är det av stort värde att få ta del av de torpinventeringar som genomförts i många av länets socknar.

(2003-05-02)