Jakt- och fångstgrupper i norr tillverkade stål för 2 000 år sedan

På över 40 olika platser, fördelade i ett långt bälte genom norra Finland, Sverige och Norge, producerades och smiddes avancerade järn- och stålföremål av jakt- och fångstgrupper redan för mer än 2 000 år sedan. De här helt nya upptäckterna av forskare vid Luleå tekniska universitet komma att ändra både europeisk och global historieskrivning. De har nu publiceras i Carina Bennerhags avhandling Steel Making Hunter-Gatherers in Ancient Arctic Europe.

Det var på håret att fynden ens upptäcktes. De flesta av fyndplatserna ligger nämligen sedan flera årtionden under vatten till följd av 1900-talets stora vattenkraftsutbyggnader i norr. De gamla fornminnena som analyserats är metallrester, så kallade slagger från vad som visat sig vara 2 000 år gammal avancerad och utbredd järn- och stålframställning. Fynden har återfunnits i samlingar i Sverige, Norge och Finland som finns bevarade efter de arkeologiska inventeringar och undersökningar som gjordes i samband med vattenkraftsutbyggnaderna 1940–1980. Slaggerna har inte tidigare analyserats vetenskapligt. De har legat orörda i samlingarna i många decennier och först nu kol 14-daterats.

Att det förekom så tidigt och så långt bort från det förmodade centret för järn och stålframställning i det forntida Europa, Romarriket, har tidigare varit okänt. Att det var jakt och fångstgrupper som besatt de här avancerade kunskaperna, och inte en jordbrukande befolkning, går också tvärs emot den gängse historiska uppfattningen. Forskargruppens arbete visar att de nordliga jakt- och fångstgrupperna hade omfattande och lika avancerade smideskunskaper som romarna, samtida och delvis före dem, dessutom att de sannolikt var mer stationära i området än vad historiker och arkeologer tidigare trott.

– Det här förstår vi genom att vi har intresserat oss för hela produktionsprocessen, från råvaruinsamling till produktion i den forntida jakt- och fångstmiljön, och även analyserat processen utifrån det arktiska landskapet och klimatet, säger Carina Bennerhag, arkeolog vid Norrbottens museum som nu doktorerat i teknikhistoria.

Bennerhag anser att de förmodligen bara hittat en bråkdel av platserna där forntida jakt- och fångstgrupper ägnade sig åt avancerad järn- och stålframställning i nordligaste Europa. Trots att fornminnesinventeringen hittills varit mycket sporadisk i norra Sverige i jämförelse med södra Sverige, har nämligen förhållandevis mycket metallfynd ändå återfunnits i de nordliga samlingarna. Närmast kommer forskargruppen arbeta vidare med att bättre försöka förstå drivkrafter till att så många forntida jakt- och fångstsamhällen, över ett så stort geografiskt område och ungefär samtidigt, hade möjligheten eller valde att ägna sig åt järn- och stålframställning.

Avhandlingen innehåller de sammantagna fynden och resultaten och den utgör en viktig milstolpe i den forskningssatsning som sedan 2016 genomförts vid Luleå tekniska universitet inom ett samarbete mellan disciplinerna teknikhistoria, arkeologi och arkeometallurgi, delvis i samarbete med Norrbottens museum.

Carina Bennerhag:
Steel Making Hunter-Gatherers in Ancient Arctic Europe
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle, Luleå tekniska universitet
Disputation: 10 november 2023