Medeltida bilder huggna i sten

Raine Borg har i sin avhandling studerat den rika kulturskatt som utgörs av våra medeltida dopfuntar i södra delen av Sverige. Särskilt Småland kan berömma sig av att äga ett rikligt och varierat urval av medeltida dopfuntar. Ett av de viktigaste syftena med denna avhandling är att försöka skapa en ökad insikt om kulturvård och förståelse för ämnet medeltida stenskulptur, där ju dopfuntar ingår.

De medeltida kyrkorna och deras inredning utgör en självklar och utomordentligt viktig del av vårt kulturarv. Raine Borg har dokumenterat mer än 180 romanska och gotiska funtar (1100- 1500 e.Kr.) i Jönköpings, Kronobergs och Kalmar län samt Öland. Även Kinda, Norra Tjust och Ydre härader, som i dag tillhör Östergötland, ingår. Avhandlingen är således resultatet av en ny och omfattande inventering och omvärdering av landskapets tidiga dopkärl.

Borg tar upp och behandlar en lång rad olika perspektiv på dopfuntar. Är det samma stenhuggare som högg missionstidens gravvårdar som också skapar de första dopfuntarna? Tillverkades funtar i verkstäder eller av ambulerande stenhuggare? Av vilka stenmaterial, under vilka förhållanden och på vilket sätt framställdes dopfuntar?

Dopritual och funtarnas former kom i stort sett färdiga till oss genom missionen, och med hjälp av exempel från Italien, Frankrike, Belgien, England, Tyskland och de nordiska länderna ges en orientering om dopets och dopfuntarnas utveckling. Raine Borg studerar och analyserar, hur olika aspekter på dopfunten som dopkärlsinsatser, uttömning av dopvatten, dopfuntslock och dess plats i kyrkan anpassats till olika perioder och vårt lands lokala villkor.

Andra aspekter, som kritiskt omstuderas, är deras typologiska särdrag och grupperingar, hur de materiella förhållandena påverkat deras form och eventuella bildmotiv. Dopfuntarnas geografiska utbredning framgår av avhandlingens kartor. På en stor del av funtarna uppträder en ”myllrande djurvärld” av framförallt lejon och fabeldjur, som gett funtarna epitetet ”fabelfuntar”. I detta sammanhang diskuteras även om dopfuntarna var målade och hur färger framställdes.

Författaren ställer sig också kritisk till tidigare forskare som hävdat att bygghyttan för Lunds domkyrka stod för utbildningen av alla de byggmästare och stenhuggare i stora delar av Danmark och södra Sverige, som byggde de första stenkyrkorna och försåg dem med dopfuntar. Undersökningen visar också, att det inte bara var kungen, biskopen eller storbönder som bidrog till byggande av kyrkor och deras inredning. Även lokal framställning och handel med järn hade stor inverkan på den medeltida ekonomin.

Raine Borg:
Smålands medeltida dopfuntar. En inventering i komparativ belysning
Institutionen för konst- och bildvetenskap, Göteborgs universitet
Disputation: 12 oktober 2002
Opponent: fil.dr Anita Liepe, Nyköping