Källor om romer och resande vid arkiv och museer

De enda historiska källor som finns tillgängliga om romer och resande i Sverige är äldre texter som nästan uteslutande är skrivna utifrån majoritetssamhällets synvinkel. Källorna är ofta ensidiga, fyllda av fördomar och missuppfattningar och innehållet kan uppfattas som smärtsamt och sårande. För att kunna skriva om romsk och svensk historia kan dessa dokument ändå innehålla viktig och användbar information.

I boken Ett lapptäcke av källor undersöker Lotta Fernstål och Charlotte Hyltén-Cavallius äldre samlingar och sätter fokus på insamlarna. De granskar kritiskt materialens tillkomst och användandet av dem, och belyser därmed den kulturarvsproduktion som samlingarna är en del av. Författarna lyfter även fram nytt, tidigare förbigånget källmaterial i vilka romer och resande själva berättar om sina liv och livsvillkor – detta i dialog med insamlarna vid arkiven i en inspelning från 1950-talets Småland och i två nedtecknade levnadsberättelser.

Författarna gör närläsningar och kontextualiserande studier av arkivmaterial vid bland annat Institutet för språk och folkminnen och Nordiska museet samt i viss mån föremål ur museisamlingar. Arbetet är teoretiskt förankrat i forskningsfälten Romani studies, kritiska kulturarvsstudier, arkivstudier och folkloristik med inriktning mot frågor om kunskapsproduktion och insamling.

Lotta Fernstål är fil.dr i arkeologi och forskare vid Statens historiska museer. Hon har de senaste åren främst arbetat med romsk historia och arkivsamlingar, och intresserar sig även för samtidsarkeologi, intersektionalitet och historiebruk. Charlotte Hyltén-Cavallius är fil.dr i etnologi, docent i minoritetsstudier vid Åbo Akademi, Finland och verksam som forskare vid Institutet för språk och folkminnen. Hennes forskningsintressen rör frågor om samlande, representation och kulturarvsinstitutioner som samhällsaktörer, minoriteters och migrationens kulturhistoria samt materialitet och estetik.

Lotta Fernstål & Charlotte Hyltén-Cavallius:
Ett lapptäcke av källor. Kunskapsproduktion om romer och resande vid arkiv och museer
Nordic Academic Press
Utkom 2020