Kanalområde och armébatteri nya byggnadsminnen

Regeringen har i dag, efter förslag från Riksantikvarieämbetet, beslutat att förklara Trollhättans kanal- och slussområde samt armébatteriet Bomyrberget i Vuollerim som statliga byggnadsminnen.

Kanal- och slussområdet i Trollhättan har spelat en viktig roll i det industriella genombrottet i landet. Sammantaget bildar anläggningarna för kraftutvinning och sjöfart tillsammans med bostäder i området en komplex och unik miljö med lång kontinuitet.

Armébatteriet Bomyrberget ingår bland de moderna befästningar som tillkom under 1900-talet för att skydda rikets gränser i skuggan av militär upprustning och storkrig i Europa. Bomyrberget färdigställdes 1963 och är den enda kvarvarande i den serie armébatterier som byggdes för att försvara övergångarna över Luleälven. Den utgick ur krigsorganisationen i december 1997 och avhemligades den 1 januari 2000.

Regeringen har också beslutat att fastställa skyddsföreskrifter för fem redan befintliga statliga byggnadsminnen på Djurgården i Stockholm, nämligen Lusthuset vid Nedre Manilla, Stenhuset vid Lilla Frescati, Blå porten, Stora Skuggan och Karl XI:s fiskarstuga vid Fiskartorpet.

En byggnad som tillhör staten och som är synnerligen märklig genom sitt kulturhistoriska värde kan förklaras som statligt byggnadsminne. För statliga byggnadsminnen ska särskilda skyddsföreskrifter fastställas som anger på vilket sätt byggnaden ska vårdas och underhållas och i vilka avseenden den inte får ändras.

(2004-11-18)