Kartläggning av skånska slott

Kultur Skåne har beviljat 50 000 kronor till en förstudie om utvecklingen av de skånska slotten.

– Studien är ett sätt att med gemensamma krafter utveckla och samordna frågor som rör regional kulturturism. Vi får en kartläggning av de aktiviteter som redan är igång kring de skånska slotten och samtidigt undersöks vilka nya som kan utvecklas, berättar Katarina Carlsson, kultursekreterare, Kultur Skåne, den regionala kulturförvaltningen inom Region Skåne.

Under hösten förra året bildades en regional kulturturismgrupp med representanter från Skånes Turistråd, Riksantikvarieämbetet, Statens fastighetsverk, Kulturmiljöenheten inom Länsstyrelsen i Skåne län, Kultur Skåne samt det skånska museikollegiet. Gruppen arbetar med att på olika sätt utveckla regional kulturturism och studien är ett första resultat av deras arbete.

Gruppen har även inlett ett samarbete med Storströms Amt i Danmark som innebär att man planerar ett gemensamt utvecklingsarbete kring slott och herresäten på den danska och den svenska sidan om sundet. Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen i Skåne län har beviljat 25 000 kronor vardera till förstudien.

(2001-03-19)