KB digitaliserar ytterligare 290 000 sidor äldre dagstidningar

Bitr. riksbibliotekarie Lars Ilshammar, riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg, forskningsminister Helene Hellmark Knutsson och statssekreterare Karin Röding. Foto: Jann Lipka

Bitr. riksbibliotekarie Lars Ilshammar, riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg, forskningsminister Helene Hellmark Knutsson och statssekreterare Karin Röding. Foto: Jann Lipka

I fredags besökte forskningsminister Helene Hellmark Knutsson Kungliga biblioteket för att medverka vid digitaliseringen av den sista tryckta SOU:en (Statens offentliga utredningar). Samtidigt presenterade KB en extrasatsning på digitalisering.

I och med scanningen har KB digitaliserat och texttolkat samtliga SOU:er från 1920-talet fram till slutet av 1990-talet. De över 6 000 volymerna finns nu fritt tillgängliga i den nationella bibliotekskatalogen Libris.

– Forskningen efterfrågar i dag stora mängder data, inte minst inom det starkt växande fältet digital humaniora. Digitaliseringen av allt mer källmaterial förbättrar inte bara tillgången på materialet. Den gör det även lättare att utveckla nya analysverktyg för att spåra trender och tendenser i stora datamängder, säger riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg.

KB:s digitalisering av samtliga SOU:er innebär att det nu finns ett rikt material att testa olika analysverktyg på.

Riksbibliotekarien har även fattat beslut om en extra digitaliseringssatsning. Satsningen innebär främst att KB:s digitala tidningstjänst kommer att utökas med cirka 290 000 sidor äldre svenskt dagstidningsmaterial, inklusive Post- och Inrikes Tidningar.

– Satsningen har två syften: att initiera produktion av en stor volym fritt textmaterial och att komplettera samlingen av digitaliserade historiska tidskrifter. Samtidigt förbättras även sökmöjligheterna för tidningsmaterial, säger Gunilla Herdenberg.

Sammanlagt avsätter KB cirka 3,5 miljoner kronor för den extra digitaliseringssatsningen.

– Vi har lärt oss att storskalig digitalisering är en starkt kostnadsdrivande verksamhet. Tack vare de senaste årens effektiviseringsarbete har vi ändå kunnat frigöra resurser för denna extrasatsning, säger Gunilla Herdenberg.