Kina var under 1960- och 1970-talen föremål för stort intresse i väst, också i Sverige. Maos Folkrepublik sågs som ett föregångsland bland världens fattiga nationer och uppfattades dessutom som ett socialistiskt exempel av stora delar av den nya vänstern.

Anne Hedén, doktorand vid Nationella forskarskolan i historia har i sitt avhandlingsarbete Röd Stjärna över Sverige studerat svenska Kinaresenärers och vänskapsaktivisters bild av Kina under maoismens storhetstid.

Starkt bidragande till den positiva bilden av Kina som utvecklades framförallt från andra halvan av 1960-talet var uppfattningen att det kinesiska folket höll på med att utveckla en ny form av socialism. KFML/Skp och Svensk-kinesiska föreningen/vänskapsförbundet stod under sent 1960-tal och tidigt 1970-tal mycket nära varandra i tolkningen av den kinesiska kulturrevolutionen som en demokratisk gräsrotsprocess.

I Röd stjärna över Sverige söker Anne Hedén också besvara frågan varför, under decennieskiftet mellan 1970-tal och 1980-tal, Kina inte längre kom att spela någon större roll i den svenska radikala debatten. En ofta förbisedd aspekt är att de Kinavänliga miljöerna själva tonade ner retoriken kring Kina som socialistiskt exempel sedan de 1976 ställt sig bakom den nya kinesiska politiska linjen, supermaktsteorin, eller teorin om de tre världarna. Därefter kom man att i ännu högre grad än tidigare att förklara och försvara Kinas utrikespolitik, med hotet från Sovjetunionen som främsta argument. I den processen framställdes Kina framförallt som en viktig fredsbevarande kraft i världen, mot Sovjetunionens aggression, och retoriken kring den idealiska socialismen tonades ner.

Den analytiska ansatsen i avhandlingen utgår från Bourdieus teoribildning kring begrepp som fält och socialt och kulturellt kapital, med avsikt att studera framförallt drivkrafterna bakom den nya vänsterns intresse för utopier och utopiskapande. Den empiriska studien fokuserar på Svensk-kinesiska Föreningens/Vänskapsförbundets arkivmaterial under perioden 1952-1979, med tyngdpunkt på åren 1966-1979 och på KFML/Skp:s arkivmaterial, samt på litteratur och tidningsartiklar om Kina.

Anne Hedén:
Röd stjärna över Sverige. Folkrepubliken Kina som resurs i den svenska vänsterradikaliseringen under 1960- och 1970-talen
Samtidshistoriska institutet, Södertörns högskola
Disputation: 13 oktober 2008
Opponent: Heléne Lööw, Uppsala universitet