Klimat och jordbruk under den lilla istiden

Jordbruket är och var beroende av väder och klimat. Detta beroende har dock varierat över tid och rum. Tidigare forskning har hävdat att klimatet under den lilla istiden (cirka 1300–1850) med en långsiktig reduktion i genomsnittliga temperaturer utsatte jordbruket i Europa för särskilda utmaningar. Samtidigt skedde en kraftig expansion i både befolkning och jordbrukets produktion i stora delar av Europa under 1500-talet och framåt efter den senmedeltida agrarkrisen.

Avhandlingen Climate and Agriculture in the Little Ice Age använder stora mängder av klimat- och jordbruksdata tillsammans med kvantitativa metoder för att undersöka agrometeorologiska förhållanden i centrala och södra Skandinavien samt Schweiz och Spanien under perioden 1500–1900. Avhandlingen bidrar också med nya långa tidsserier över skörde-, sånings- och slåtterdatum, varav de senare två typerna av datum är mycket ovanliga i den publicerade historieforskningen.

Resultaten visar att jordbrukare i de olika regionerna möttes av olika agrometeorologiska utmaningar, dock med vissa generella mönster. Ett viktigt resultat var en tendens till större skördar i centrala jordbruksbygder under kallare somrar (eller vårar i Spaniens fall). Endast i marginalbygder var skördarna systematiskt lägre när temperaturerna föll under den huvudsakliga växtsäsongen. Med andra ord, från 1500-talet och framåt förefaller jordbruket i stora delar av Europa ha varit väl anpassat till de lägre temperaturerna som förhärskade under den lilla istiden.

Martin Skoglund:
Climate and Agriculture in the Little Ice Age. The case of Sweden in a wider European perspective
Institutionen för stad och land, Sveriges lantbruksuniversitet
Disputation: 8 september 2023