Kulturarvsbrott

Kulturarvsbrott tar sig många uttryck. Boken Kulturarvsbrott presenterar en översikt av kulturarvsbrottsligheten i Sverige, från stölder och förfalskningar till fornlämningsbrott och vrakplundringar. Förhoppningen är att större kunskap om dessa brott skall hjälpa till att utveckla förebyggande åtgärder för att bevara kulturarvet.

I den första delen presenteras museer, kyrkor och antikvariat och deras utsatthet för stölder. I bokens andra del beskriver författarna några av de mest uppmärksammade kulturarvsbrotten i Sverige under senare år, till exempel den så kallade KB-mannens stölder från Kungliga Biblioteket, det väpnade rånet mot Nationalmuseum, stölderna av Newtons Principia Mathematica och kuppen mot Moderna museet.

Forskningsarbetet är resultatet av ett projekt som anknyter till Riksantikvarieämbetets uppdrag att förebygga och upptäcka brott mot kulturarvet. Projektet har finansierats av Riksantikvarieämbetets forksnings- och utvecklingsanslag och Statens kulturråd i samverkan med Brottsförebyggande rådet. Även boken Kulturarvsbrott är ett samarbete mellan de tre myndigheterna.

Lars Korsell är jur.dr och verksjurist på Brottsförebyggande rådet och Linda Källman är utredare på samma myndighet.

Lars Korsell & Linda Källman:
Kulturarvsbrott
Riksantikvarieämbetet
Utkom i oktober 2008