Kulturhistoriska miljöer blir tillgängliga

Kan ett palats från 1660 bli tillgängligt för alla? Och hur stora ingrepp kan accepteras för att öka tillgängligheten i landets mest värdefulla kulturhistoriska miljöer? Den 3-4 oktober möter Statens fastighetsverk sina nordiska systerorganisationer vid en konferens på Operan i Stockholm för att utbyta erfarenheter om tillgänglighet i kulturmiljöer. I samband med konferensen visas exempel på det framgångsrika tillgänglighetsarbete som gjorts på Wrangelska palatset. Där kan funktionshindrade numera komma ut ur huset vid en brand – något som tidigare var mycket svårt.

– Vi hoppas med den här konferensen kunna åstadkomma en gemensam vision angående tillgänglighet som de nordiska länderna kan enas om, säger Bo Jonsson, generaldirektör på Statens fastighetsverk (SFV).

För SFV, som förvaltar kulturhistoriska byggnader, måste förändringarna av de gamla byggnaderna göras med varsam hand så att lösningar och hjälpmedel anpassas till de känsliga miljöerna. Det finns en brist på väl formgivna produkter som underlättar tillgängligheten och det är inte alltid självklart att hitta lösningar som fungerar i hus byggda på t ex 1600-talet.

Att den nordiska konferensen hålls på Operan är ett medvetet val eftersom det är en byggnad som i grunden är otillgänglig. Men arbetet med att göra byggnaden mer tillgänglig har påbörjats och alla parter är mycket medvetna om problematiken. För Operans del handlar det också om att skapa tillgänglighet för nya grupper, det handlar inte enbart om den fysiska tillgängligheten. SFV:s roll är att skapa förutsättningar för hyresgästerna att få en mer tillgänglig verksamhet.

– Tillgänglighetsarbete innebär en vinst för alla. Inte bara funktionshindrade har nytta av god tillgänglighet utan även andra människor. Det kan också handla om att utforma tryckt information och webbplatser för människor med till exempel synnedsättningar, säger Per-Anders Johansson, SFV:s projektledare för konferensen.

Till grund för konferensen och det arbete som SFV lägger ned ligger ett regeringsbeslut från 2001 som handlade om att göra samhället tillgängligt för alla. Synen på funktionshindrade gick från ”patient till medborgare” och i dag, fyra år senare, görs något av en halvtidsavstämning.

(2005-09-27)