Sockenbankirer på 1800-talet

Hur förändrades 1800-talets kreditmarknad på landsbygden? Etnologen Anders Perlinge visar i sin avhandling att lokal verksamhet som sockenbankirer, den tidens privata långivare, danade väg för bankernas etablering. Han framhåller betydelsen av ett kulturhistoriskt perspektiv i ekonomisk forskning.

Det är teorier om mänskligt beteende och transaktionskostnader som bidrar till vår tids förståelse av varför banker etableras. Den institutionella ekonomiska teorin räcker inte till eftersom den saknar tillräcklig kulturell kompetens – människor är kulturvarelser, enligt Anders Perlinge, som i dagarna lägger fram sin avhandling i etnologi vid Stockholms universitet.

– Först med en kulturhistorisk tolkning kan myllret av kredit-transaktioner och krediternas betydelse för ekonomisk tillväxt och samhällsförändring i allmänhet bli begripliga vilket jag visar med min avhandling, säger Anders Perlinge.

1800-talets stora omvandling av kreditmarknaden genomfördes av människor som levde och verkade lokalt. Genom bankerna ersatte banktjänstemännens formella rutiner de förutvarande mellanmänskliga relationerna i form av otaliga kredittransaktioner, där sockenbankirerna var nyckelfigurer, berättar Perlinge.

Kunskapen om hur människorna på Sveriges landsbygd skaffade sig krediter före bankernas tid har varit otillräcklig. Med Anders Perlinges avhandling görs för första gången en övergripande analys av en lokal kreditmarknad på landsbygden.

Anders Perlinge har undersökt perioden 1840–1900 som var en intensiv tid för de finansiella marknaderna. Både privata långivares – sockenbankirernas – och bankernas verksamheter expanderade kraftigt. Men under sockenbankirernas epok hade kreditrelationerna betydande inslag av ömsesidighet: skuld-sättningen var inte något uttryck för långivarnas ekonomiska övertag. Under perioden förändrades även landsbygdens position. Från att städerna hade varit beroende av landsbygden blev nu landsbygden istället beroende av städerna.

Anders Perlinge:
Sockenbankirerna. Kreditrelationer och tidig bankverksamhet. Vånga socken i Skåne 1840–1900
Etnologiska institutionen, Stockholms universitet
Disputation: 30 september 2005
Opponent: professor Johan Söderberg, Stockholms universitet