Kulturinstitutioners hyresmodell ska utredas

Naturhistoriska riksmuseet. Foto: Mikael Axelsson

Naturhistoriska riksmuseet. Foto: Mikael Axelsson

Regeringen har beslutat att tillsätta en särskild utredare som ska utreda och föreslå nya alternativa och hållbara hyresmodeller för de fem kulturinstitutioner som sedan 2001 har en kostnadsbaserad hyresmodell.

– Detta är ett viktigt steg för att ge Statens fastighetsverk och de berörda kulturinstitutionerna de bästa förutsättningarna till ett välfungerande hyresförhållande, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

I utredningen ingår att värdera och bedöma möjligheterna till att de föreslagna alternativa modellerna kan tillämpas på andra motsvarande fastigheter som rymmer kulturverksamheter och som förvaltas av Statens fastighetsverk.

– Äntligen närmar vi oss ett avslut i denna segdragna fråga om modell för hyressättning för några av våra betydelsefulla kulturinstitutioners byggnader. En ny modell kommer att underlätta för de berörda att få bättre planeringsförutsättningar vad gäller deras hyreskostnader, säger kulturminister Alice Bah Kuhnke

Huvudbyggnaderna vid Kungliga Operan, Kungliga Dramatiska Teatern, Nationalmuseum, Naturhistoriska riksmuseet och Historiska museet har sedan 2001 en hyresmodell som inte har fungerat som regeringen och parterna har tänkt sig. Riksdagen har också tillkännagivit för regeringen att man bör överväga de särskilda problem som systemet med kostnadshyra har lett till inom kulturområdet. Av det skälet har regeringen valt att besluta om ett kommittédirektiv.

En särskild utredare ska analysera nuvarande hyresmodell och hyresrelation mellan de fem kulturinstitutionerna och Statens fastighetsverk och modellens effekter för hyres­gästerna och statens finanser; med utgångspunkt i analysen föreslå nya hållbara alternativa hyresmodeller för de fem kulturinstitutionerna för att hantera bristerna med den befintliga modellen; belysa effekterna av förslagen för såväl berörda kulturinstitutioner, som Statens fastighetsverks fastig­hetsförvaltning och statens finanser; och värdera och bedöma möjligheterna till att de föreslagna alternativa modellerna kan tillämpas på andra motsvarande fastigheter som rymmer kultur­verksamhet och som förvaltas av Statens fastighets­verk.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2019.

(2018-08-30)