Riksantikvarieämbetet har fördelat årets anslag för bidrag till kulturmiljövård. Bidragen går bland annat till upprustning av Stegeborg slottsruin och till åtgärder på grund av branden i Västmanland. Nio län får fortsatt bidrag för att vårda vattendragens kulturarv. Två miljoner reserveras till förvaltningen av världsarvet Laponia.

Årets anslag för bidrag till kulturmiljövård, uppgår till cirka 251 miljoner kronor. I år får länen dela på 221 miljoner kronor. Resten av anslaget reserveras för bland annat runstensvård och konservering av fornfynd som kommer att genomföras under året. Det är länsstyrelserna som fördelar merparten av pengarna till olika vårdinsatser, främst till skyddade byggnader, landskap och fornlämningar. Insatserna bidrar till att kulturarvet bevaras, används och utvecklas. I många fall är miljöerna publika och viktiga besöksmål som ger många människor möjlighet att ta del av de vitt skilda berättelser som de olika kulturmiljöerna representerar. De flesta åtgärder ger också effekter i form av ökad delaktighet, förståelse och ansvarstagande samt stärker regioner och förbättrar förutsättningarna för tillväxt. Anslaget möjliggör också olika typer av informationsinsatser för att sprida kunskap om äldre byggnadstekniker och bidrar till ökad kompetens inom praktisk förvaltning av äldre byggnader.

– Bidraget är av stort värde för ett framgångsrikt kulturmiljöarbete. Insatserna ger mervärden till samhället i form av arbetstillfällen och ökade förutsättningar för kulturturism och besöksnäring i hela landet, säger riksantikvarie Lars Amréus.

Länsstyrelsen i Västmanland tilldelas en miljon kronor för renovering av stödvallen i Västerkvarn. Insatsen är nödvändig för att säkra Strömsholms kanals fortlevnad som en levande kulturmiljö och att kanalmiljön fortsättningsvis kan vara öppen och tillgänglig för allmänheten.

Skogsbranden i Sala, Norberg, Fagersta och Surahammars kommuner medförde en nyinventering av och åtgärder iform av efterundersökning och återställande av fornlämningar som har skadats i samband med brand, räddningsinsatser och efterarbeten inom brandområdet. För detta tilldelas Länsstyrelsen i Västmanland en miljon kronor.

Länsstyrelsen i Östergötland har tilldelats över en miljon för återuppförandet av skadade och raserade delar av Stegeborgs slottsruin.

Två miljoner reserveras för senare fördelning avseende bidrag till föreningen Laponiatjouttjudus för förvaltning av världsarvet Laponia enligt Laponiaförordningen.
Närmare 1,8 miljoner kronor fördelas till kostnader för projekt i samverkan med Hantverkslaboratoriet. Aktuella projekt handlar om traditionella takmaterial på kulturhistoriskt värdefulla byggnader, skötsel i kulturhistoriskt värdefulla parker och trädgårdar samt ett informationsprojekt utifrån aktuella, efterfrågade kunskapsbehov och frågeställningar inom byggnadsvården.

En miljon kronor avsätts för konserveringsinsatser samt för konservering av föremål från äldre arkeologiska undersökningar i bland annat Gotlands och Hallands län.

Nio län kommer under året att fortsätta vårda och informera om kulturmiljöer vid sjöar och vattendrag i samarbete med naturvård, kommuner och turismsektor. Vattendragens kulturmiljöer väcker ett stort lokalt engagemang och speglar vattnets stora betydelse för samhällsutvecklingen och kulturhistorien över tiden.