Kyrkostyrelsen har fattat beslut om den kyrkoantikvariska ersättningen. Under 2010 ska sammanlagt 460 miljoner kronor fördelas av stiften till församlingarna, men det kan inte göras förrän regeringen lämnat besked om ramarna för ersättningen.

– Regeringens uteblivna besked skapar svårigheter eftersom det här är processer som kräver långsiktighet. Vi är bekymrade, säger Kyrkostyrelsens vice ordförande Levi Bergström.

– Den kyrkoantikvariska ersättningen är en omistlig del i vården av vårt gemensamma kulturarv. Vi ska också komma ihåg att merparten av de antikvariska kostnaderna samt underhållskostnaden står våra församlingar för, fortsätter han. 460 miljoner är också lägre än behoven och den nuvarande överenskommelsen, men i detta problematiska läge är det den enda summa kyrkostyrelsen kunnat utgå från.

Utgångspunkten för kyrkostyrelsens beslut om den kyrkoantikvariska ersättningen för år 2010 har varit regeringens långtidsbudget. Stiften i landet har ansökt om medel för olika skydds- och renoveringsprojekt av kyrkor. Dessa ansökningar har behandlats i vanlig ordning, för att undvika försening av renoveringsprojekten. Men ännu har regeringen inte meddelat hur stor den kyrkoantikvariska ersättningen blir i framtiden, något som försvårar planeringen.

Vid årsskiftet är det tio år sedan statens och Svenska kyrkans relation förändrades. Delar av överenskommelsen mellan kyrkan och staten som möjliggjorde reformen, löper ut och ska omförhandlas.

– Avtalet består av två parter – staten och Svenska kyrkan. Nu måste vi hitta en långsiktig lösning för att finansiera det kyrkoantikvariska arbetet och bevara kulturarvet, konstaterar Levi Bergström.

Viktiga satsningsområden är stöld- och brandförebyggande åtgärder och konservering av kyrkliga inventarier. Ersättning beviljas också för interiört måleri i kyrkorna. Även klimatfrågor och teknisk rådgivning över lag har prioriterats av stiften. Flera av landets domkyrkor har stora behov, exempelvis Uppsala domkyrka, där omfattande brandskyddsåtgärder är tänkta att genomföras med start 2010.