Lantbruksmöten och lantbruksutställningar, samt numera lantbruksmässor, har sedan mitten av 1800-talet bidragit till att utveckla lantbruket. Trots detta har deras samlade historia inte tidigare blivit skriven.

I Sverige anordnades de första lantbruksmötena på 1840-talet. De var då slutna sammankomster, avsedda for tidens agrara och vetenskapliga elit. Genom diskussioner söktes lösningar på aktuella jordbruksproblem. För att förbättra folkförsörjningen skulle dessa lösningar spridas till de bondejordbrukare som dominerade näringen. De alltmer storartade utställningar av maskiner, redskap och husdjur som snart kompletterade mötena blev effektiva informationskanaler. Utställningarna medförde feststämning och rikt folkliv, vilket krävde tätortens resurser: landet kom till staden och agrara nyheter spreds långt utanför jordbrukarkretsen.

Boken ger en gedigen överblick av de svenska mötenas och utställningarnas historia med en specialartikel om Finland och en genomgång av tidigare svensk och internationell forskning. Här finns också forskningsidéer och ingångar till vidare studier. En förteckning över de diskussionsfrågor som genom åren förekom vid lantbruksmötena återspeglar både tidens agrara debatt och mötenas agenda.

Boken är illustrerad med kataloger, program och affischer, samt med bilder ur arkiv och tidningar.

Olof Kåhrström (red):
När landet kom till staden. Lantbruksmöten och lantbruksutställningar som arenor för agrara moderniseringssträvanden i Sverige och Finland 1844-1970
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Utkom 2013