Lunds stift får mest till det kyrkliga kulturarvet

Rengöring av altaruppsatsen i Skara domkyrka. Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

Rengöring av altaruppsatsen i Skara domkyrka. Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

Fördelningen av den kyrkoantikvariska ersättningen för perioden 2021–2025 är klar. Kyrkostyrelsen fördelar årligen totalt 460 miljoner kronor till församlingar, stift och nationell nivå i arbetet med att bevara och skydda det kyrkliga kulturarvet. En ny modell används som ska göra fördelningen tydligare och mer rättvis. Beslutet gäller under förutsättning att riksdagen beviljar medel i samma utsträckning som tidigare.

I februari 2018 beslutade kyrkostyrelsen att införa en ny modell för fördelning av kyrkoantikvarisk ersättning. Till skillnad från den tidigare, ansökningsbaserade modellen bygger den nya i stället på statistiskt säkerställda nyckeltal och kommer att beslutas och gälla för femåriga fördelningsperioder. Fördelningsbeslutet som nu fattats gäller för den första fördelningsperioden 2021–2025.

Den kyrkoantikvariska ersättningen beslutas och fördelas i två olika ramar, en nationell ram och en stiftsram. Stiftsramen ska finansiera såväl övergripande stiftsprojekt som åtgärder hos församlingar i stiftet medan den nationella ramen ska bekosta nationella projekt. Församlingarna kommer likt tidigare att söka ersättning hos stiftet. Skillnaden är att stiftet nu på förhand vet vilken ram man har att fördela varje år som omfattas av fördelningsperioden.

– Den nya fördelningsmodellen med nyckeltal och längre fördelningsperioder medför många fördelar, säger Markus Dahlberg, chef för enheten för kulturarvsstöd på Svenska kyrkan.

– Framför allt möjliggör det en långsiktig planering och ökad förutsägbarhet för stiften. Tidigare har de anslagna medlen varierat från år till år beroende på ansökningstrycket från övriga stift. Men det kommer också att leda till en rättvisare fördelning, smidigare processer och snabbare beslut för församlingarna, säger Dahlberg.

Störst ersättning från Lunds stift följt av Göteborgsstift och Skara stift. Den slutliga fördelningen av pengarna görs årligen under våren, då stiften beslutar vilka projekt i församlingarna som ska få bidrag.

När Svenska kyrkan skildes från staten år 2000 kom parterna överens om att kyrkan ska få ersättning för vården av Sveriges största sammanhållna kulturarv. Ersättningen är ett stöd till och en kompensation för det ansvar som Svenska kyrkan tar för de kulturhistoriska värdena i kyrkobyggnader, kyrkotomter, kyrkliga inventarier och begravningsplatser.

(2019-10-29)