Makt och intressen i de svenska sparbankerna

För hundra år sedan fanns en föreställning om naturliga gränser för vad kreditorganisationerna skulle syssla med. Sparbankerna skulle främst samla in sparande från mindre bemedlande. Anders Sjölander har studerat hur sparbankerna kom att inpassas i det svenska finansiella systemet 1882-1968 och hur föreställningen om deras roll förändrades över tid.

Det har inte alltid varit självklart att alla aktörer på kredit- marknaden skall få vara verksamma inom marknadens alla områden. Under det förra sekelskiftet sågs konkurrens mellan olika typer av kreditorganisationer inte som önskvärt, utan som något som ökade riskerna för insättarna.

Hela 1800-talet hade dock präglats av en liberal hållning i lagstiftningsfrågor. Aktörerna på kreditmarknaden hade fått utvecklas tämligen självständigt utan statlig inblandning. Stora lokala skillnader hade därför uppstått vad gällde konkurrens och arbetsfördelning mellan olika typer av kreditinstitut.

Anders Sjölander fokuserar i sin avhandling på två huvudfrågor. Den första handlar om olika föreställningar om sparbankernas roll på kreditmarknaden som funnits och vilka av dessa som fått genomslag i regleringen av sparbankerna. Den andra frågan handlar om vilka aktörer som fått genomslag för sina idéer, med andra ord, vilka som hade makten över sparbankerna och regleringen av dessa.

Hans resultat visar att den långsamma men tydliga homogeniseringen av sparbankerna var nära förbunden med samhällets maktstrukturer. Under undersökningens tidiga skede, fram till mellankrigstiden, var de lokala eliterna – både ekonomiska och politiska – nära kopplade till sparbankernas utveckling. Gradvis stärktes dock de centrala eliternas makt över de lokala sparbankernas verksamhet genom partiorganisationer och sparbanksgemensamma organ. Socialdemokraternas stärkta ställning spelade en inte helt oväsentlig roll för denna utveckling. Samtidigt som detta stärkte sparbankernas roll som halvt offentlig organisation, bidrog det också till att vidga sparbankernas verksamhetsområden.

Anders Sjölander:
Den naturliga ordningen. Makt och intressen i de svenska sparbankerna 1882–1968
Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet
Disputation: 12 april 2003
Opponent: docent Anders Forssell, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet