Material om estlandssvenskarna återbördas efter 86 år

Handlingar ur den estlandssvensk samlingen som återlämnats till Estland.

Handlingar ur den estlandssvensk samlingen som återlämnats till Estland.

År 1932 deponerade Eesti Rahvaluule Arhiiv en estlandssvensk samling i Svenska litteratursällskapets i Finland arkiv. I dag återbördades det kulturhistoriskt värdefulla materialet till det estniska folkkultursarkivet, som ett led i firandet av Estlands 100 år av självständighet.

– Vi är mycket glada över att materialet återvänder till sitt historiska hem, säger Risto Järv, chef på folkkultursarkivet.

I samlingen ingår 1 182 sidor folkloristiska och språkliga uppteckningar på estniska och svenska, samt en del kartor insamlade åren 1895–1931 bland den svensktalande befolkningen i Estland. Materialet utgör stommen i folkkultursarkivets svenska samling.

Tanken bakom depositionen var att göra den estlandssvenska kulturen mer känd med hjälp av Svenska litteratursällskapet i Finland. Den deponerade samlingen skulle senare returneras till, men det lät sig inte göras på grund av världskriget som bröt ut och Sovjetunionens ockupation av Estland.

– Vi har goda och nära kontakter med det estniska folkkultursarkivet och är glada att materialet efter så pass många år nu återlämnas dit det hör, säger Litteratursällskapets arkivchef Kristina Linnovaara.

Eesti Rahvaluule Arhiiv (ERA) grundades 1927 och är en del av Estlands litteraturmuseum. Det har samlingar också om många olika minoriteter bosatta i Estland, särskilt finsk-ugriska grupper.

Arkivmaterialet har under årens lopp utökats med hjälp av både professionella folklorister och ett nätverk av korrespondenter, till över 1,5 miljoner dokument. Förutom det folkloristiska arkivet bedriver ERA också forskning, såväl i egna projekt som i samarbete med andra institutioner.

Svenska litteratursällskapets i Finland har digitaliserat det deponerade estniska arkivmaterialet. Digitala kopior kommer att överlämnas tillsammans med originalmaterialet. Den estniska samlingen finns också fritt tillgänglig på sökportalen Finna,  i sällskap av det material litteratursällskapets i egen regi samlat in i Estland. Det estniska folkkultursarkivet kommer å sin sida att göra materialet tillgängligt i dess helhet i databasen Kivike.

Sedan 1200-talet har det funnits en svensktalande befolkning i Estlands kusttrakter och på de stora öarna. I mitten av 1600-talet fanns det 10 000 estlandssvenskar i landet. I dag beräknas det finnas omkring 300 svensktalande personer i Estland.

(2018-10-30)