Nya Accesspengar väntas ge 130 jobb

Kulturrådet har delat ut ytterligare 24,4 miljoner kronor till olika sysselsättningsskapande åtgärder inom Accessprojektet. Pengarna beräknas ge cirka 130 jobb inom bland annat arkiv, bibliotek och museer.

Tidigare i år har Kulturrådet på regeringens uppdrag fördelat cirka 250 miljoner konor som, enligt Kulturrådets egna beräkningar, skapat cirka 400 nya jobb inom hela kultursektorn.

I slutet av juni tillfördes ytterligare 23 miljoner kronor och tillsammans med återkallade bidrag från de tidigare fördelningarna har 24,4 miljoner kronor nu fördelats till 70 olika projekt. De flesta av dessa har fått bidrag även vid tidigare fördelningar.

Bland de nya mottagare som får Accessmedel denna gång finns Riksarkivet för ”Sökregister till digitaliserad arkivinformation”, Livrustkammaren för katalogisering av samlingarna, Kalmar läns museum för ”Platta föremål berättar, Språk- och folkminnes-institutet för ”Digitala källor för framtiden” och Tekniska museet i Stockholm för samordning och tillgängliggörande av elkraftsamlingar.

Regeringen har gett Kulturrådet i uppdrag att genomföra Access-satsningen på sysselsättningsåtgärder inom kultursektorn som regeringen aviserade i budgetpropositionen i september 2005. De åtgärderna skall syfta till bevarande, vård och tillgängliggörande av samlingar, föremål och arkivalier.

En lista på samtliga beviljade ansökningar finns på Kulturrådets webbplats.

(2006-07-08)