Materialisering av medeltiden i norra Bohuslän

I avhandlingen Medeltiden materialiserad riktas uppmärksamheten mot den medeltida materiella kulturen och hur denna aktiverats, cirkulerat och använts i minnesarrangemang i ett långtidsperspektiv. Fokus kretsar kring medeltida kyrkor, kyrkplatser och kyrkliga inventarier i Ranrike, det medeltida namnet på norra Bohuslän.

Följande frågor är centrala i undersökningen: Var har den medeltida materiella kulturen sina lokaliteter över tid samt hur och när aktiveras och arrangeras den om? Syftet är att med hjälp av materiell kultur undersöka och problematisera formandet och upprätthållandet av en minneskultur. Avhandlingens teoretiska perspektiv utgår från en diskussion och problematisering kring skapandet och upprätthållandet av minnesplatser, vilket studien visar kan både vara tillfälliga likväl som långvariga.

Metoden kan karaktäriseras som närstudier av ting, text, bild, landskap och plats. Här riktats särskilt fokus mot arkivet som minnesdepå och förmedlare av kunskap om materiella förhållanden. Genom att följa den materiella kulturen genom skilda källkategorier kan flera tidsskikt, aktiveringar och rörelser avtäckas. Medeltiden materialiseras inte bara fysiskt i olika rumsligheter utan även genom skriftliga uppgifter. Även förutsättningarna för kunskapsinsamling och standarder för dokumentation och arkivläggning behandlas.

I avhandlingens tre första fallstudier behandlas lokalsamhällets platser med sina religiösa, politiska, ekonomiska, sociala och kulturella funktioner. De två avslutande fallstudierna är tematiska. Den första behandlar nedlagda kyrkor, minne och glömska och den andra äldre kyrklig konst på Jubileumsutställningen i Göteborg 1923.

Studien visar att medeltida föremål är svåra att binda till en specifik placering, plats och tid. Föremålen ändrar riktning och betydelseinnehåll över tid. Ett enskilt föremål kan även ha ett omfattande meningsinnehåll vid en och samma tidpunkt. Aktiveringar och cirkulationer i minnesskapandet har kunnat avtäckas på lokal, regional och nationell nivå.

Trots att större delen av medeltidens materiella kultur idag är borta och frånvarande i Ranrike så uppvisar det som är bevarat en stor variation. Föremål och minnen sträcker ut sig i tiden, men får fäste och materialiseras på skilda platser, rumsligheter och i olika källkategorier. Medeltiden är laddad och varje tid producerar, arrangerar och upprätthåller sin medeltid.

Henrik Alexandersson:
Medeltiden materialiserad. Om etablerandet, aktiverandet och bevarandet av minnesplatser
Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet
Disputation: 18 mars 2021