Bankverksamhet i Sverige under industrialiseringsprocessen 1850–1920

Under perioden 1850–1920 utvecklades Sverige till en industrination. Industrialiseringen medförde att kreditmarknaden och bankväsendet moderniserades. Vid industrialiseringsprocessens inledning bildades ett utvecklingsblock kring handeln, industrin, kommunikationerna samt kredit- och bankväsendet.

Under 1870-talet började bankerna med obligationsfinansiering. Det viktigaste användningsområdet blev att finansiera infrastrukturen via en utbyggnad av järnvägsnätet. Det statliga stambanenätet kompletterades med en stor mängd privatfinansierade järnvägssträckningar.

Kring affärsbankerna skapades så småningom sfärer av anknutna företag. Bankerna kom därmed att spela en avgörande roll i den ekonomiska utvecklingen. Som exempel kan nämnas Stockholms Enskilda Bank och de företag, som under 1900-talet har stått familjen Wallenberg nära. Den viktiga industrifinansieringen och transportfinansieringen bildade en stabil grund för Sveriges utveckling mot en modern industrination.

Ekonomie doktor Magnus Andersson är verksam som forskare vid avdelningen för Ekonomisk historia, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Han disputerade 2001 med avhandlingen Omvälvningarnas tid. Handelshuset Ekman i Göteborg på en europeisk kreditmarknad 1790–1820.

Magnus Andersson:
Tidig bankverksamhet i Sverige under industrialiseringsprocessen 1850–1920
Gidlunds förlag
Utkom 2021