Medaljer i Sverige under tidigmodern tid

Ända sedan renässansen har medaljen varit en självklar del inom konsten och den visuella kulturen. Medaljen var ett medium som bidrog till att befästa minnet, representationen, och legitimiteten av personen som avbildades, medan den samtidigt kunde användas som gåva, bäras som ett smycke, samlas, diskuteras och användas som historisk källa. Den uppskattades för sitt symboliska och materiella värde, men en stor del av dess popularitet grundas i den taktila upplevelsen att hålla objektet i handen, känna reliefen och vrida vända på objektet.

Avhandlingen The medal in early modern Sweden belyser hur medaljer användes i Sverige under tidigmodern tid. Studien följer medaljkonsten kronologiskt och tematiskt parallellt med Sveriges historiska och kulturella utveckling. Den klarlägger övergången från att vara en kunglig gåva till prismedaljer, från en avgränsad användning till att vara tillgänglig på en öppen marknad.

Analysen visar hur medaljer betraktades, hanterades, cirkulerade, och vilken betydelse som användarna tillskrev objekten. Genom den långa tidsramen och sitt rika visuella material, erbjuder avhandlingen en ingående fallstudie över fenomenet medaljkonst, och bidrar till förståelsen hur konst och visuell kultur brukades och hur detta förändrades med tiden.

Ylva Haidenthaller;
The medal in early modern Sweden – significances and practices
Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet
Disputation: 13 januari 2022

Avhandlingen kan laddas ned kostnadsfritt från Mediehistoriskt arkiv.