Sverige slåss mot smuggling av kulturföremål

Regeringen har i dag beslutat att Sverige skall ansluta sig till 1970 års Unescokonvention om åtgärder för att förbjuda och förhindra olovlig införsel, utförsel och överlåtelse av äganderätten till kulturegendom.

Konventionen innebär bl0nd annat att Sverige åtar sig att vidta vissa åtgärder för att förhindra olovlig införsel och utförsel av vissa kulturföremål.

– Sveriges anslutning till 1970 års Unescokonvention är ett led i arbetet med att motverka den illegala handeln med kulturföremål. Regeringen avser att även fortsättningsvis aktivt delta i detta arbete på såväl nationell som internationell nivå, säger kulturminister Marita Ulvskog.

(2002-10-10)