Medeltida helgonrelikvarier i Norden

Avhandlingens omslag

Helgonrelikernas närvaro var en helig kraft som omfattade allt från den rent religiösa upplevelsen till politikens och ekonomins sfärer i det medeltida samhället. Upplevelsen av denna närvaro skedde genom relikvarierna, som hörde till medeltidens värdefullaste och visuellt mest imponerande föremål. I Norden har relikvariernas historia dock hittills varit nästan okänd.

Syftet med Sofia Lahtis avhandling i konstvetenskap är att utreda hur relikvarierna, särskilt hand- och huvudrelikvarier, upplevdes och uppfattades i det medeltida Norden. Fokus ligger på deras visuella egenskaper och hur de användes i olika religiösa och sekulära sammanhang. Detta görs genom en noggrann läsning av alla tillgängliga medeltida skriftliga källor, som till exempel mirakelsamlingar och testamenten, samt en analys av de existerande relikvarierna ur ikonografins och objektbiografins synvinkel.

Metodologiskt avgörande är att största delen av föremålen inte längre existerar, och att de skriftliga källornas information är fragmentarisk och ojämn. Detta innebär att en jämförelse mellan föremålen och en genomgående enhetlig frågeställning inte är möjlig, utan materialet måste analyseras utgående från de tillgängliga informationsfragmenten.

Resultatet är den första heltäckande sammanställningen av medeltida relikvariers historia i Norden; flera hittills okända artefakter har upptäckts i medeltida källor och nya insikter om de kända relikvariernas medeltida funktioner presenteras för första gången.

Sofia Lahti:
Silver arms and silk heads. Medieval reliquaries in the nordic countries
Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, Åbo Akademi
Disputation: 20 september 2019