Internationell påverkan på svensk barnpolitik under mellankrigstiden

Avhandlingens omslag

I avhandlingen Världen, Sverige och barnen granskas framväxten av den svenska välfärdsstaten i ljuset av internationell påverkan och kunskapsutbyten med andra länder. Avhandlingen handlar om barnavårdsavdelningen inom Svenska fattigvårds- och barnavårdsförbundet och den reformpolitik som fördes inom avdelningen under 1920- och 1930-talen – det vill säga det tidevarv då den den svenska välfärdsstaten formerades.

Studien tar sin utgångspunkt i det teoretiska och metodologiska ramverket histoire croisée, vilket innebär att aktörer tillskrivs en betydande roll i inter- och transnationella processer av olika slag. Ett fokus har därför varit att studera olika aktörers urval av vetenskapliga rön, erfarenheter och idéer som legat till grund för deras utsagor om hur barnpolitiken bäst borde utformas. Genom att tillämpa kritisk ideologianalys har målet varit att förstå hur värderingar, verklighetsbeskrivningar och handlingsrekommendationer underbyggdes genom olika urval och argument.

Avhandlingen visar att diskussioner om barns välfärd var en del av ett omfattande internationellt utbyte av idéer, erfarenheter och vetenskapliga rön. En vision bland företrädare för Svenska fattigvårds- och barnavårdsförbundet var att Sverige skulle förändras till ett bättre samhälle genom sådana samarbeten och utbyten. I den processen gjordes också val av vilka frågor och vilka erfarenheter man ville låta sig inspireras av, vilket gav stöd till strävanden efter att stärka den svenska statens ansvar och till att barns välfärd skulle byggas upp med det som ansågs som rationella, moderna och anti-auktoritära metoder. Framtidens barn skulle fostras till att bli bärare av demokratiska värden i en värld större än Sverige.

Joel Löw:
Världen, Sverige och barnen. Internationell påverkan på svensk barnpolitik under välfärdsstatens framväxt i mellankrigstidens tidevarv
Institutionen för tema, Linköpings universitet
Disputation: 5 juni 2020