Metropolis – Lund och medeltiden

Kulturen i Lund
Permanent utställning

Den 18 februari 2023 återinvigdes Metropolis – Lund och medeltiden efter en omarbetning och uppdatering. Utställningen visar en rik skatt av föremål som Kulturens arkeologer har grävt fram i Lund under mer än 130 år. Det berättas om en tid då staden Lund, som då tillhörde Danmark, blev ett viktigt kyrkligt centrum med en ärkebiskop – en metropolit – som hade makt över den nordiska kyrkoprovinsen. Till staden sökte sig många yrkesgrupper för att tillgodose behov av olika varor och hantverk.

Utställningen tar avstamp i slutet på 900-talet då tron på de nordiska gudarna började överges till fördel för kristendomen. Då började människor söka sig till den plats som skulle få namnet Lund.

Med kristendomens intåg förändrades samhället i grunden. I Lund märktes kyrkans makt bland annat genom de kyrkor som börjar byggas och med tillsättningen av en biskop från år 1060. Även kungamaktens intresse är tydligt under 1000-talets början med myntning i staden. Under medeltiden blev Lund den mest kyrkotäta staden i Norden. Biskopen löd under ärkesätet Hamburg Bremen, men från år 1104 bildas ett nytt ärkesäte där ärkebiskopen placerades i Lund. En domkyrka hade börjat byggas och 1145 kunde högaltaret invigas. Kloster och konvent etablerades också i Lund.

Utställningen berättar om medeltida kultur utifrån olika teman: ”Kristna bönder”, ”Livets många sidor”, ”Möte med världen”, ”Staden – makten – lagarna”, ”Arbeta i staden”, ”Uppror och uppbrott” och ”Ny tid – större värld”. Museet har uppdaterat utställningens texter utifrån ny kunskap och tillfört några nya föremål, som exempelvis en liten häst i keramik som kan ha använts i en marionetteater.

Den tematiska presentationen har kompletterats med två kronologiskt uppbyggda bildspel som tar avstamp i tiden före Lunds tillkomst och sedan berättar om händelser som påverkat Lund från 900-talets slut fram till 1679.

Utställningen avslutas i renässansen och den tidiga barocken – de perioder som avlöser medeltiden. Början av 1500-talet kännetecknas av stora omvälvande händelser med bondeuppror och reformering av kyrkan som i Danmark inträffade 1536 och innebar ett brott med den katolska kyrkan och påven i Rom och skapandet av en protestantisk kyrka. De flesta av Lunds kyrkor revs på orden av kung Kristian III.

De kulturella strömningarna i Europa hade förändrats, med återväckt intresse för antikens kulturarv och mer fokus på individen. I rummet ”Ny tid – större värld” visas bland annat föremål från adelskvinnan fru Görvels gård i Lund, som uppfördes vid Stora Södergatan omkring år 1570. Fru Görvel var en av de mest förmögna kvinnorna i Norden vid den här tiden. I rummet projiceras en nyproducerad film, där museets pedagoger gestaltar en renässansmåltid.