269 miljoner till kulturmiljövården

Kulturreservatet Pershyttan i Örebro län. Foto: Anna Östling (CC BY).

Kulturreservatet Pershyttan i Örebro län. Foto: Anna Östling (CC BY).

Riksantikvarieämbetet har fördelat 269 miljoner kronor till kulturmiljövård. Merparten, 254,2 miljoner, går till länsstyrelserna som sedan fördelar ut medlen till de sökande. 15,1 miljoner kronor reserveras hos Riksantikvarieämbetet för åtgärder som bland annat är utpekade i myndighetens regleringsbrev.

Nästan fyra miljoner kronor fördelas till kostnader för projekt i samverkan med Hantverkslaboratoriet vid Göteborgs universitet. Dessa medel fördelas i år till länsstyrelserna i Stockholm, Gävleborg, Kalmar och Dalarna.

– Jag är väldigt glad för att vi redan nu har kunnat dela ut 13,5 miljoner mer till Länsstyrelserna än förra året. Det är viktigt att Länsstyrelserna får pengarna så tidigt som möjligt på året för att kunna använda pengarna på bästa sätt i sitt län, säger överantikvarie Susanne Thedéen.

Riksantikvarieämbetet noterar fortsatt stora behov av medel till kulturmiljövården i länen. Länsstyrelserna har svårt att prioritera särskilt kostsamma objekt vilket riskerar att höga kulturmiljövärden går förlorade.

Riksantikvarieämbetet har till uppgift att varje år fördela anslaget för kulturmiljövård till länsstyrelserna. Det är riksdagen som beslutar storleken på anslaget. I regeringens regleringsbrev anges hur medlen ska användas. Kulturmiljövårdsanslaget används främst till vård av och information om kulturhistoriskt värdefulla byggnader, landskap och fornlämningar.

Mest pengar går till Västra Götalands län (24,9 miljoner) följt av Stockholms län och Skåne.

(2023-02-23)

Se även 269 miljoner fördelas till kulturmiljövård (2022-02-22)