Militärer och proletärer i samma båt

För sextio år sedan bildades Folk och Försvar. Omvärlden tedde sig då extremt hotfull, goda råd var dyra, och alla samhällsgrupper måste – oavsett tidigare motsättningar – göra allt som var möjligt för att stärka landets försvarskraft. Med bildandet av Folk och Försvar åstadkoms på kort tid ett vidgat samarbete mellan yrkesmilitärer och det civila samhället, särskilt arbetarrörelsen. Hotet mot demokratin, som krossats och fått lämna plats för mer eller mindre totalitära system i en hel rad europeiska länder, stärkte kampviljan i breda lager.

Bland arbetarrörelsens företrädare bidrog den uppbyggnad av det svenska folkhemmet av socialdemokratisk modell som pågått under trettiotalet till att starka upplevelsen av gemenskap över gamla klassgränser. Också på den yrkesmilitära sidan, främst då inom officersgrupperna, var man i färd med att revidera gamla attityder.

Det handlade om att inspirera och förstärka utvecklingen mot en avdramatiserad relation mellan yrkesmilitärerna och arbetarrörelsen. Folk och Försvar kan ses som en symbol för den kraftsamling och förbrödring över klassgränserna som i mycket kom att känneteckna beredskapsåren.

Bo G Hall:
Militärer och proletärer i samma båt. Om Folk och Försvars första år
Centralförbundet Folk och Försvar
31 sidor, häftad
Utkom 2000