Riksantikvarieämbetet fördelar närmare 13 miljoner i forsknings- och utvecklingsmedel för projekt vid universitet/högskolor och kulturinstitutioner i hela landet. Syftet är att garantera kunskapsuppbyggnaden för kulturmiljöområdet. Av 70 ansökningar till Riksantikvarieämbetets Forskning och Utvecklingsprogram för kulturmiljöområdet beviljades 23 projekt anslag för 2012.

Några av de beviljade projekten:

* Digitalisering är angeläget för att tillgängliggöra historiskt material och projektet "Runbibliografi" vid Stockholms universitet som ska ta fram en webbaserad specialbibliografi över all forskning om svenska runinskrifter.

* Riksantikvarieämbetet fortsätter och fullföljer satsningen kring kunskapsuppbyggnaden och förmedlingen om det mångkulturella kulturarvet med projekten "Kalejdoskop – sätt att se på kulturarv" som genomförts vid landets länsstyrelser och som avslutas 2012 och det nya projektet "Rörligare kulturarv? KMV och det romska kulturarvets landskapsdimension" vid Kulturvård, Göteborgs universitet.

*  Inom det arkeologiska området finns projektet "Handlingsprogram för uppdragsarkeologi i Uppland" som ska utvärdera hur uppdragsarkeologi påverkar historieskrivningen och hur olika målgrupper får del av resultat.

*  De båda projekten "Nya metoder för byggnadsarkeologisk dokumentations- och analysprocess" och "Hantverkarens dokumentationsmetoder" kommer att bidra mer fördjupad kunskap om material och metoder.

*  Materialanalyser är ett tema för kunskapsuppbyggnad inom flera projekt med konserveringsvetenskaplig inriktning exempelvis projektet "Foga samman plast – vad händer på lång sikt?"

FoU-programmet presenterar den kulturarvsforskning och utvecklingsverksamhet som Riksantikvarieämbetet vill bedriva med FoU-anslaget för att garantera kunskapsuppbyggnaden för kulturmiljöområdet. Övergripande mål är att utveckla kulturarvsarbetet för det hållbara samhället med humanistiska och historiska perspektiv och att lyfta fram kulturarvet och kulturmiljöns betydelse för att skapa goda livsmiljöer. FoU-programmet omfattar sex temaområden för de olika ansökningarna.