Regeringen har beslutat att satsa 80 miljoner kronor under fyra år på vård av kulturhistoriskt värdefulla hembygdsgårdar. Medlen kommer att bli tillgängliga genom det nya Landsbygdsprogrammet med start 2015.

¬ Intresset för historia, inte minst den egna hembygdens historia, har ökat under senare decennier. Att värna och vårda vårt kulturarv är också en av regeringens tydliga prioriteringar på kulturområdet. Alla har rätt till sitt kulturarv och genom denna satsning får hembygdsrörelsen än bättre förutsättningar för sitt angelägna arbete, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

Sveriges nära 1 400 hembygdsgårdar med omkring 8 000 byggnader är kulturhistoriskt värdefulla ur ett nationellt perspektiv och för lokalsamhället. Det finns i dag ett omfattande behov av att vårda och utveckla detta kulturarv som förvaltas av ideella krafter. Hembygdsgårdarna erbjuder bland annat möteslokaler, museer och kunskapsnoder för bygders historia och olika tidstypiska hantverk, naturbruk och hushållningsmetoder.

– Det är mycket glädjande att regeringen satsar på hembygdsgårdarna. Hembygdsrörelsens verksamhet är viktig för den lokala identiteten och hembygdsgårdarna är naturliga mötesplatser för kulturlivet utanför tätorterna, säger Jan Nordwall, generalsekreterare i Sveriges Hembygdsförbund.

Hembygdsföreningarna arrangerar varje år 22 000 publika evenemang som lockar sammanlagt fem miljoner besökare. Arbetet med att vårda och bevara kulturarvet är en stor och kostnadskrävande uppgift för landets tvåtusen hembygdsföreningar.

– Satsningen öppnar för ytterligare utveckling av hembygdsgårdarna som besöksmål, vilket i sin tur kan bidra till utveckling av det lokala näringslivet och ge fler arbetstillfällen på landsbygden, säger Nordwall.