Motverka exporten av unika svenska kulturföremål

För att skydda föremål som klassas som unika kulturobjekt och bärare av kulturarvet i Sverige råder ett generellt exportförbud för sådana föremål. Men den olagliga utförseln av allmoge- och kulturföremål från landet har stor omfattning enligt samstämmiga uppgifter den senaste tiden. Man struntar helt enkelt i att söka de tillstånd som är nödvändiga vid export och säljer ut stora mängder föremål.

Vid ett tillfälle för kort tid sedan skeppades tre containrar med ett sjuttiotal föremål från Hälsingland till USA. Därmed brandskattas och förskingras en viktig del av det svenska kulturarvet. Hälsingland är ett av de landskap som förefaller hårdast drabbat av denna verksamhet. Detta sker samtidigt som ett aktivt arbete pågår för att värna de unika Hälsingegårdarna och den byggnadskonst, det måleri och de särpräglade antika möbler och föremål som här finns.

De exporttillstånd som behövs om och när något antikt föremål avses att föras ut ur landet struntar man uppenbarligen i att söka. Och inom tullverket förefaller resurserna för att övervaka och motverka denna typ av olaglig utförsel mycket begränsade.

Om denna brandskattning av unika svenska kulturföremål får fortsätta utarmas snabbt det rika kulturarv som finns i bl.a. Hälsingland samtidigt som ansvariga myndigheter inte har kraft eller förmåga att ingripa.

Min fråga till kulturminister Marita Ulvskog blir därför: Vilka åtgärder avser kulturministern att vidta för att snabbt få stopp på den olagliga utförsel av unika svenska kulturföremål som nu pågår?

Sven Bergström
Riksdagsledamot (c)

(2002-08-07)