Museerna tillbaka till det normala efter pandemiåren

Under 2020 och 2021 var många museer tvungna att stänga tillfälligt eller på andra sätt anpassa sin verksamhet till pandemin, men 2022 var de tillbaka på de aktivitetsnivåer som rådde före pandemin. Det visar Myndigheten för kulturanalys årliga officiella statistik om de svenska museernas besök, verksamhet, personal och ekonomi.

Redan tidigare i år kunde Kulturanalys i rapporten ”Besöksutveckling för de centrala museerna 2022” se att besöken på de centrala museerna gick upp under 2022 och att de började närmade sig de nivåer som rådde före pandemin.

I den officiella museistatistiken som i dag publiceras i rapporten ”Museer 2022”, baserat på 581 svenska museer, bekräftas denna bild.

– Vi ser en återhämtning till normala nivåer för i stort sett alla mått, säger Erik Vestin, statistiker vid Kulturanalys.

Återhämtningen är mest påtaglig för besök och publika aktiviteter. Personal och ekonomi har också återhämtat sig, även om förändringarna under pandemin där var mindre drastiska.

Av rapporten framgår att det under 2022 gjordes omkring 26,9 miljoner museibesök i Sverige, vilket är en ökning med 119 procent jämfört med 2021. Det är drygt 90 procent av antalet besök under 2019, det sista året före pandemin. Antalet publika aktiviteter på landets museer (såsom visningar, vandringar och konserter) ökade kraftigt under 2022. Även om det fortfarande är något under 2019 års värden, är de nu tillbaka i samma storleksordning. Detsamma gäller antalet permanenta och tillfälliga utställningar. Däremot fortsatte antalet vandringsutställningar och utställningsplatser att minska.

Under 2022 ökade de samlade intäkterna med 7 procent och de samlade kostnaderna med 8 procent jämfört med 2021. Detta är en relativt kraftig ökning historiskt sett. Intäkter och kostnader är nu tillbaka i att följa samma ökande trend som de gjorde före pandemin. Andelen av museernas intäkter som utgjordes av bidrag minskade något efter pandemiåren. Antalet årsarbetskrafter på museerna var fyra procent fler än under 2021.

Kulturanalys är ansvarig för den officiella museistatistiken. Rapporten ”Museer 2022” är en sammanställning av uppgifter om de svenska museernas besök, verksamhet, personal och ekonomi. Denna statistik är årligen återkommande och baseras på en enkätundersökning med museerna. I 2022 års statistik redovisas svar från 350 museer med minst en årsarbetskraft. Vidare har 231 museer med mindre än en årsarbetskraft samt botaniska trädgårdar svarat på enkäten. Rapporten publiceras digitalt och finns tillgänglig via kulturanalys.se/publikationer.

(2023-06-14)

Se även Museerna återhämtade sig något under pandemins andra år (2022-06-16)