Museerna återhämtade sig något under pandemins andra år

Under pandemin tvingades många museer att tillfälligt stänga eller på andra sätt anpassa sin verksamhet efter de restriktioner som rådde. Statistiken visar nu att museerna i viss mån återhämtat sig något. Det framgår av Myndigheten för kulturanalys årliga officiella statistik om de svenska museernas besök, verksamhet, personal och ekonomi.

Redan tidigare i år kunde myndigheten i rapporten ”Besöksutveckling för de centrala museerna 2021” visa att besöken på de centrala museerna gick upp under 2021, men inte till normala nivåer. Den officiella museistatistiken som i dag publicerade i rapporten ”Museer 2021”, baserat på uppgifter från 490 svenska museer, bekräftar denna bild för såväl stora som små museer samt belyser även konsekvenser av pandemin på museernas ekonomi och verksamhet.

– Statistiken visar att pandemin har inneburit betydande konsekvenser för museerna i Sverige. Vi ser dock att de återhämtar sig något på flera plan. Till exempel ökar besöken jämfört med 2020. Antalet besök är dock fortfarande långt ifrån de nivåer vi såg innan pandemin, säger Moa Olin, statistiker vid Myndigheten för kulturanalys.

Förutom besöken ökade även antalet publika aktiviteter jämfört med 2020, och även antalet årsarbetskrafter, ideellt arbetade timmar och museernas intäkter och kostnader. Ingen av dessa indikatorer är dock tillbaka på samma nivå som innan pandemin.

Av rapporten framgår att bland annat att under 2021 gjordes omkring 11,8 miljoner museibesök i Sverige, vilket är en ökning med 17 procent jämfört med 2020. Under detta andra pandemiår återhämtade sig besöken, men utgör bara drygt 40 procent av den totala besöksvolymen 2019. Antalet publika aktiviteter på landets museer (såsom visningar, vandringar och konserter), ökade under 2021 men var fortfarande färre än 2019. Detsamma gäller antalet permanenta och tillfälliga utställningar.

Jämfört med 2020 ökade de samlade intäkterna med 9,8 procent och de samlade kostnaderna med 7,6 procent; de är därför tillbaka i princip samma nivå som 2019, drygt sex miljarder kronor. Andelen av museernas intäkter som utgjordes av bidrag har ökat under pandemiåren. Museernas minskade intäkter från entréavgifter och försäljning under pandemiåren har i stort sett kompenserats av ökade bidrag.

Förra året var antalet årsarbetskrafter på museerna fyra procent fler än 2020. Även den ideella arbetskraften ökade, medan antalet årsarbetskrafter nästan är uppe i samma nivå som innan pandemin är antalet ideellt arbetade timmar fortfarande bara hälften så stor som innan pandemin.

Myndigheten för kulturanalys är ansvarig för den officiella museistatistiken. Rapporten ”Museer 2021” är en sammanställning av uppgifter om de svenska museernas besök, verksamhet, personal och ekonomi. Totalt har 490 av de 813 museer som fått enkäten besvarat den. Rapporten publiceras digitalt och finns tillgänglig via kulturanalys.se/publikationer.

(2022-06-16)

Se även Betydande konsekvenser av pandemin för museerna (2021-06-16)