Museernas dåliga ekonomi hotar samlingarna

En rapport från Sveriges Museer visar att museernas svåra ekonomiska läge kan ge stora gap i framtidens museisamlingar. Museichefer vittnar bland annat om hur pandemin och åratals urholkning av ekonomin försvårar insamling och på sikt kan påverka museernas samhällsbetydelse. Samtidigt tycker 9 av 10 museichefer att deras museum kan spela en viktig roll i samhället.

Branschorganisationen Sveriges Museers årliga rapport om läget i museisektorn släpptes i samband med konferensen Folk och Kultur. Rapporten ”Museer under press 2021 – läget i landet enligt 91 museichefer” undersöker museernas förutsättningar att driva en bra verksamhet i relation till det ekonomiska läget och Museilagen. Rapporten tar också upp vilka lärdomar pandemin fört med sig för museerna.

– Redan innan pandemin larmade vi om urholkningen av resurser till museernas viktiga samlingsarbete, nu krävs långsiktiga satsningar i hela landet, säger Jeanette Gustafsdotter, generalsekreterare Sveriges Museer.

Rapporten visar bland annat att
• 54 procent av museerna har ett sämre ekonomiskt läge än året innan. Nuvarande läge har föregåtts av åratal av ekonomisk urholkning, som ytterligare förvärrats av att besöksintäkterna rasat under 2020.
• 50 procent rapporterar att möjligheterna att bedriva en aktiv samlingsförvaltning är dåliga. Det innebär bland annat att museer saknar resurser att samla in vår samtid för framtida samlingar, forskning och besökare.
• Museicheferna vittnar om museers stora omställningsförmåga under pandemin och hyllar personalen
• Museichefernas syn på det egna museets roll i samhället har stärkts: Hela 89 procent upplever att museet har möjligheter att vara en stark samhällsaktör och bidra till det offentliga samtalet.

– Pandemin har också stärkt kunskapen om museernas betydelse, något som till exempel de många digitala besöken under det senaste året är ett bevis för. Hela 216 miljoner digitala museibesök gjordes under 2020, säger Jeanette Gustafsdotter.

Rapporten ”Museer under press 2021 – 91 museichefer om läget i landet” bygger på svar från Sveriges Museers medlemmar som representerar de professionella museerna runt om i landet.

(2021-02-14)