Nordens historia under 1200 år

Nordens historia från vikingatid till den senaste EU-utvidgningen är en historia om både integration och splittring.

I olika omgångar har Norden knutits närmare andra europeiska regioner, från kristnandet över 1600-talets storpolitik till dagens marknadsintegration. Samtidigt har Norden hela tiden haft gemensamma särdrag, till exempel den fredliga, kompromissökande politiska kultur som varit framträdande de senaste århundradena. Men skillnaderna inom Norden har också satt sin prägel på utvecklingen. Politiskt har Norden gradvis sönderfallit, från Kalmarunionen till dagens fem nationalstater, som i sin tur utmanas av självstyrelsekrav från grupper som grönlänningar eller samer.

Nordens historia kom ut första gången 1997 och i denna tredje upplaga har texten aktualiserats på en mängd punkter utifrån senare forskning. Större utrymme har exempelvis ägnats åt den nordiska kolonialismen. I ett nyskrivet avslutningskapitel diskuteras tendenser i det tidiga 2000-talets värld. Den europeiska integrationen, globaliseringen och migrationsrörelserna ställer de nordiska samhällena inför nya utmaningar.

”Denna bok vänder sig i första hand till universitetsstuderande i historia men också till andra som vill ha en kortfattad, lättillgänglig och vetenskapligt grundad översikt över de nordiska samhällenas historia”, skriver förlaget.

Harald Gustafsson är professor i historia vid Lunds universitet. Hans forskning har rört sig kring förhållandet mellan undersåtar och överhet i det tidigmoderna Norden, till exempel i Mellan kung och allmoge, Gamla riken, nya stater och Makt och människor.

Harald Gustafsson
Nordens historia. En europeisk region under 1200 år
Studentlitteratur
Utkom 2017