Äktenskap, egendom och makt i äldre tid

”Hur jag än vrider och vänder på jordförhållandena i 1500- och 1600-talens Sverige hamnar jag i äktenskapet. Arvssedvänjor hade med äktenskapet att göra. Även handeln med jord var knuten till äktenskapet. Det forum där såväl arvsfrågor som jordhandel behandlades, den lokala domstolen, var till både form och innehåll påverkat av äktenskapet. Samma sak kan sägas om 1500- och 1600-talens släkt- och klassförhållanden. Äktenskapets roll i det äldre samhället kan alltså inte överdrivas”, konstaterar Maria Sjöberg.

Länge har man varit överens om att egendomsrättsliga villkor var av avgörande betydelse för generella maktförhållanden i äldre tid. Däremot har man inte uppmärksammat att generella maktförhållanden var en följd av kvinnors och mäns olika – och ojämlika – rätt till egendom.

Boken Kvinnors jord, manlig rätt behandlar 1500- och 1600-talens egendomsrätt, men drar vissa frågor ända fram till vår tid. Utifrån nära 3 000 rättsfall, hämtade från det lokala rättsmaskineriet i några socknar i Dalarna, studeras varierande arvsförhållanden. Rättsärendena understryker hur avgörande äktenskapet var. Kvinnor ärvde jord, men förvägrades att disponera den. Detta var en uteslutande manlig rätt.

Maria Sjöberg:
Kvinnors jord, manlig rätt. Äktenskap, egendom och makt i äldre tid
Gidlunds Förlag
222 sidor, häftad
Utkom i juni 2001