Norra Jämtland och industrialiseringsprocessen 1850–1906

Vad hände i byarna då ”timmerfronten” nådde norra Jämtland vid 1800-talets mitt? Hur påverkades människorna i Alanäs, Frostvikens och Ströms socknar när deras agrara samhällsstruktur utmanades av industrialismens krafter?

I När tiden byttes ut granskar historikern Svenbjörn Kilander handeln med skog och egendomar i åtta byar mellan 1850 och 1906. Med transaktionerna som fond belyser han också lokalpolitiska konsekvenser av skogsnäringens hastiga expansion. Bakom utvecklingen anas den svenska staten som alltmer reglerade de privata villkoren. Kilanders analys visar att den populära bilden av ”baggböleriet” som orsak till den ekonomiska omvälvningen är kraftigt förenklad.

Kilander beskriver konkret samtliga avverkningsrätter, överlåtelser av fastigheter och krediter mot inteckning i fast egendom i byarna. Resultatet är samtidigt en skildring av det norrländska inlandets omvandling under den tid då det svenska industrisamhället fick allt fastare konturer. På ytan var förändringarna små, likväl stöptes lokalsamhällena om i grunden.

Svenbjörn Kilander är professor emeritus i historia vid Mittuniversitetet. Han disputerade 1981 vid Uppsala universitet på avhandlingen Censur och propaganda. Statlig svensk informationspolitik under 1900-talets första decennier och blev docent i historia vid samma lärosäte 1984. Han har utkommit med Den nya staten och den gamla. En studie i ideologisk förändring och En nationalrikedom av hälsoskatter. Jämtland och industrisamhället 1882–1910.

Svenbjörn Kilander:
När tiden byttes ut. Norra Jämtland och industrialiseringsprocessen 1850–1906
Nordic Academic Press
Utkom 2021