Forskare vid Göteborgs universitet håller på att färdigställa en tvärvetenskaplig lärobok i maritim historia – den första av sitt slag i Sverige. Redaktörerna för boken är alla verksamma inom Triton som är ett nätverk för maritima studier från stenåldern till idag.

– Kursutbudet när det gäller maritim historia ökar varje år och det maritima börjar uppmärksammas mer och mer inom forskningen, så boken fyller ett uppdämt behov, både inom akademin och bland en intresserad allmänhet, säger Tomas Nilson, historiker och en av bokens redaktörer.

Läroboken tar ett samlat grepp om människans förhållande till havet genom tiderna. Den utgår från ett antal gemensamma teman som förankras i enskilda geografiska exempel. Med det menas att ett antal fall tas upp – i realiteten utgörs dessa av den territoriella begränsningen som ett enskilt hav utgör – där samma teman undersöks men med olika kronologier.

Exempel på teman i boken är handel, kulturmöten, livet till havs och havet som resurs. De medverkande forskarna kommer från olika lärosäten och har sin bakgrund i olika discipliner, allt från naturvetenskap till historia och arkeologi.

– Tanken är att boken ska kunna användas som kurslitteratur både i enstaka kurser och i längre utbildningar, till exempel på vårt kandidatprogram Kulturarvsstudier. Vi ser också en möjlighet att den ska kunna fungera som litteratur i andra sammanhang, till exempel på landets sjöfartsutbildningar, säger Tomas Nilson.

Av tradition har den historiska forskningen intresserat sig för händelser på land. En förklaring till det ökade intresset för den maritima historien kan vara den nuvarande synen på havet som en ändlig resurs.

– Idag talas det mycket om till exempel utfiskning och nedskräpning av haven. Då finns det ett behov av en historisk bakgrund för att kunna ge perspektiv på vad det är som händer just nu, säger Tomas Nilson som tycker boken är viktig i ännu ett sammanhang.

– Göteborgs historiska betydelse som sjöfartsstad börjar uppmärksammas mer och mer, och i det sammanhanget spelar vår bok också en viktig roll, säger han.