Nya chefer för försvarshistoria och folkminnen

Regeringen har utsett Staffan Bengtsson till ny chef för Statens försvarshistoriska museer. Han efterträder den 1 februari 2008 Christina von Arbin som överintendent. Rekryteringen är den första på kulturområdet som skett med ett öppet ansökningsförfarande.

– Det är ett spännande och ansvarsfullt uppdrag jag nu har fått inom en sektor som har framtiden för sig. Intresset för historia och kulturarvsfrågor ökar stadigt, vilket bör tas tillvara och stimuleras, säger Staffan Bengtsson.

Staffan Bengtsson är fil.kand. och ämneslärare. Han har arbetat cirka 15 år i Regeringskansliet, bland annat soom chef på Finansdepartementet och som statssekreterare i Utbildnings- respektive Socialdepartementet. Han har undervisat i bland annat i historia i tio år.

– Staffan Bengtsson är en erfaren chef som arbetat i dynamiska miljöer och som är van vid att samordna komplexa verksamheter. Han har också visat ett stort intresse för de frågor som ingår i museets ansvarsområde, kommenterar kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

I myndigheten Statens försvarshistoriska museer ingår Armémuseum i Stockholm, Flygvapenmuseum i Linköping och Försvarets traditionsnämnd. Från årsskiftet har myndigheten fått en ny uppgift. Den ska vara en central aktör i uppbyggnaden av ett nationellt nätverk av militära museer i hela landet.

Institutet för språk och folkminnen
Ingrid Johansson-Lind har av regeringen utsetts till ny chef för Institutet för språk och folkminnen. Hon tillträder sin nya tjänst den 1 mars. Johansson-Lind arbetar sedan drygt 10 år i Regerings-kansliet. De senaste åren har hon varit chef för Kulturdeparte-mentets samordningssekretariat.

– Institutet för språk och folkminnen är en spännande myndighet med ett brett nationellt uppdrag inom ett kulturområde som ligger mig varmt om hjärtat. Både språkfrågorna och kulturarvsområdet har en utvecklingspotential som är mycket lockande, säger Ingrid Johansson-Lind i en kommentar.

Institutet för språk och folkminnen har till uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och språkligt burna kulturarv i Sverige. Myndigheten har avdelningar i Uppsala, Stock-holm, Göteborg, Lund och Umeå. Ledning och administration finns i Uppsala.

Naturhistoriska riksmuseet
Även Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm får ny chef. Den 1 april tillträder norrbottningen Jan Olov Westerberg, som kommer dit från arbetet som chef för miljöavdelningen vid länsstyrelsen i Norrbottens län.

Kalixfödde Jan Olov Westerberg har tidigare också varit läns-antikvarie i Norrbotten. Även han får arbetet efter en öppen rekryteringsprocess.

(2008-01-30)