Nya fornminnen registreras i Strängnäs

Nu pågår registrering av nya fornminnen i trakterna kring Strängnäs. Två inventerare från Riksantikvarieämbetet utför arbetet på uppdrag av Länsstyrelsen i Sörmlands län. Inventeringen är en sista länk för att komplettera den sörmländska delen av det svenska fornminnesregistret.

– Vi har hittat ett stort antal tidigare okända lämningar från bronsåldern. Mest handlar det om skärvstenshögar och rösen. Inom Toresunds socken har vi dokumenterat ett flertal övergivna medeltida bytomter. Vi använder oss av små handdatorer med GPS och dokumenterar varje fornlämning, dels på kartor och dels med en beskrivning och antikvarisk bedömning, berättar Bitte Franzén från Riksantikvarieämbetet.

Efter varje arbetsdag överförs uppgifterna till en bärbar dator. Därefter registreras de direkt i det digitala fornminnesinformationssystem (FMIS) som är framtaget av Riksantikvarieämbetet – ett system som successivt ersätter fornminnesregistret.

Större delen av landet har reviderats i samband med en riks-täckande fornminnesinventering under åren 1938–1977. När det gäller Södermanland återstår dock att färdigställa revidering av Strängnäsområdet, som inventerades i slutet av 1950-talet. Under de senaste tio åren har de arkeologiska undersökningarna i Strängnäsområdet varit omfattande på grund av de stora infrastruktursatsningarna. I samband därmed har ett stort antal tidigare okända fornlämningar påträffats.

Mot bakgrund av att Strängnäsområdet har ett kraftigt ökande exploateringstryck är det angeläget att revidera inventeringen. Så länge man saknar planeringsunderlag i form av ett bra fornlämningsregister kan man förutse att okända fornlämningar kommer att dyka upp sent i hanteringen av utbyggnadsärenden. När planerna är långt framskridna går det inte alltid att välja ett annat område för utbyggnad.

– Vi kompletterar fornminnesinventeringen för att försöka förekomma intressekonflikter mellan dagens samhällsutbyggnad och bevarande av fornlämningar. Vi har varit tvungna att göra täta besiktningar och kontrollera osäkra fornlämningar i det expansiva Strängnäsområdet. Nu har vi äskat pengar från regeringen för att kunna komplettera den gamla inventeringen och därmed få ett likvärdigt kunskapsunderlag vad gäller fornlämningar i hela Södermanland och ett bättre underlag för planering, säger Agneta Åkerlund på länsstyrelsen.

(2004-10-02)