Nytt ljus över gamla möbler

De folkliga möblerna, tillverkade av bygdesnickare på landet, skiljer sig på flera sätt från de borgerliga, dvs. de möbler som tillverkades av skråsnickare i städerna. Det mest utmärkande är den tydliga lokalprägeln. Det visar Johan Knutsson i sin avhandling vid Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet.

I avhandlingen skildras ur ett gemensamt perspektiv hela landets folkliga möbelkonst. För första gången betonas särskilt de äldre möblerna – de från tiden före 1700-talets mitt, som på ett eller annat sätt bär drag av renässans och barock. Allmogemöblerna beskrivs och analyseras mot bakgrund av högreståndskulturens möbler och de kyrkliga inredningarna. De presenteras ur konstvetenskaplig synvinkel istället för ur etnologisk, som tidigare varit fallet.

Johan Knutsson visar hur man kan lära sig att skilja en västerbottenstol från en sörmlandsstol; ett hälsingeskåp från ett smålandsskåp osv. Han visar också hur dessa regionala särdrag – som lever kvar länge – framträder redan på 1600-talet, ofta under intryck av det som fanns av snickrade inredningar i socknens kyrka. Det är långt före den period som man brukar betrakta som folkkonstens blomstringsperiod.

Författaren betonar bygdesnickarens val av olika stildrag som en aktiv, medveten, handling. Snickaren på landsbygden saknade vanligen skråsnickarens internationellt gångbara utbildning. Men han var lyhörd för vad som tilltalade bönderna i bygden. Och han var noga med att välja, och välja bort, bland det inspirationsmaterial som erbjöds honom. Att bönderna på ett osjälvständigt sätt skulle ha härmat den möbelkonst som utvecklats inom högreståndskulturen är en myt.

Avhandlingen visar också på svårigheterna med att tala om folkliga möbler i renässans eller barock eftersom många möbler visar drag av båda stilarna samt oftast ytterligare drag av en tredje och fjärde stil. Dessutom kan där finnas inslag som överhuvudtaget inte går att stilklassificera, inslag alltför egenartade för att kunna ges en plats i den traditionella stilkategoriseringen.

Johan Knutsson:
Folkliga möbler – tradition och egenart. En stilanalytisk studie av renässans- och barockdrag i den svenska folkliga möbelkonsten
Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet
Disputation: 31 maj 2001
Opponent: Mårten Snickare, fil.dr. i konstvetenskap