Historieskrivningen i Populär Historia och History Today

Historia från tidskriftsredaktionerna

Populärhistoriska tidskrifter läses av en mängd människor i en mängd länder. Följaktligen är magasinen viktiga beståndsdelar i olika historiekulturer. Trots detta har historiker hittills visat litet intresse för historieskrivningen i tidskrifterna.

I avhandlingen Historia från tidskriftsredaktionen jämförs historieförmedlingen i två etablerade populärhistoriska magasin i Sverige och Storbritannien – Populär Historia och History Today. Syftet är att beskriva hur redaktörer och artikelskribenter populariserar historia, det vill säga hur de anpassar historieskrivningen efter det populärhistoriska sammanhanget och tidskriftsgenren. En viktig utgångspunkt i undersökningen är att magasinen betraktas både som historiekulturella och journalistiska produkter.

Det empiriska materialet består av tidskriftsartiklar om imperialism och krig samt av redaktörstexter och intervjuer med redaktionspersonal. Materialet analyseras med hjälp av historiekulturell teori med särskilt fokus på skribenternas och redaktörernas historiebruk.

Den jämförande undersökningen visar att de svenska och brittiska redaktörerna har liknande syn på det redaktionella arbetet och vad popularisering av historia innebär. Detta talar för att syftena med och villkoren för att förmedla historia i populärhistoriska tidskrifter är likartade i olika länder. Samtidigt skiljer sig de svenska och brittiska skribenternas historieskrivning åt i flera fall, även när samma historiska teman och händelser behandlas. Likheterna mellan tidskrifterna är alltså inte lika tydliga när man jämför artikelförfattarnas historieskrivning. Det finns dock ett tydligt gemensamt drag. Den vetenskapliga historieskrivningen har en stark prägel i artikelförfattarnas texter, även om de vetenskapliga idealen ofta är av ett annat slag än vid de historievetenskapliga institutionerna vid universiteten. Dessa modifieringar är tydligast i Populär Historia, i vilken historieskrivningen anpassas mer till det populärhistoriska sammanhanget.

I avhandlingen uppmärksammas även olika villkor för historieförmedling i Sverige och Storbritannien och hur de kommer till uttryck i Populär Historia och History Today.

Marianne Sjöland:
Historia från tidskriftsredaktionen. En komparativ studie av Populär Historias och History Todays historieskrivning
Historiska institutionen, Lunds universitet
Disputation: 2016-12-02