Öland kan komma att få ett historiskt och arkeologiskt museum. Det är länsstyrelsen i Kalmar län som utrett frågan och nu hoppas på ett museum, som "ger en samlad bild av öns rika och spektakulära forntid och stärker identiteten och bilden av dagens och framtidens Öland”.

Våren 2011 diskuterades frågan om att etablera ett historiskt/arkeologiskt museum på Öland. Den tidigare länsantikvarien Kjell-Håkan Arnell fick i uppdrag att genomföra en förstudie. Den färdiga rapporten behandlar några utgångspunkter av betydelse för en eventuell fortsatt utredning kring museifrågan.

– Nu remitterar vi förstudien till kommunerna, andra myndigheter, intresseorganisationer, föreningar, museer och andra besöksmål på Öland för att få deras synpunkter och höra om deras syn på ett behov av, och möjligheter med, ett öländskt historiskt museum, säger Karin Bergman, avdelningschef med ansvar för arkeologi och fornvård.

I rapporten redovisas översiktligt kulturpolitiska och regionalpolitiska utgångspunkter, den befintliga museistrukturen på Öland, något om målgrupper, kort om det arkeologiska fyndmaterialet, aktuella trender vad det gäller att förmedla kunskap om kulturarv, olika lokaliseringsalternativ och de största svårigheterna som måste övervinnas om museivisionen ska kunna förverkligas.