Olof Palme i sin tid

Olof Palme är en av 1900-talets mest framstående och uppmärksammade offentliga personer. Under mer än 25 år var han en centralgestalt i svensk politik. Mot denna bakgrund är det uppseendeväckande att den vetenskapliga belysningen av Olof Palmes gärning så gott som helt saknas.

Projektet ”Olof Palme i sin tid” syftar till att genom en serie studier kring Olof Palmes politiska gärning öka kunskapen om och förståelsen för centrala delar av svensk efterkrigstids politiska historia och samtidigt täcka denna lucka i samtidshistorisk forskning. Undersökningarna är placerade i en kontext av viktiga samhällsförändringar där Olof Palme varit medagerande.

Projektgruppen består av historiker, statsvetare, ekonomhistoriker och kommunikationsvetare från Stockholm, Göteborg och Örebro och har sin hemvist vid Samtidshistoriska institutet vid Södertörns högskola. Den kommer att använda det stora och hittills i stort sett outnyttjade Palmearkivet på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, ARAB.

I skriften Olof Palme i sin tid presenteras forskningsprogrammets utgångspunkter och preliminära inriktning. Den bygger på de forskningsansökningar som arbetats fram i anslutning till projektarbetet.

I ett inledande avsnitt tecknas en allmän bakgrund till projektet och dess beståndsdelar. Därefter följer en mer utförlig presentation av två av delprojekten, ”Olof Palme som utrikespolitiker” och ”Olof Palme och politikens medialisering”. Avslutningsvis följer en ingående presentation av Olof Palmes arkiv, utarbetad av Stellan Andersson vid Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

Kjell Östberg (red):
Olof Palme i sin tid. En projektpresentation
Samtidshistoriska institutet, Södertörns högskola
101 sidor, häftad
Utkom 2001