Ortnamn, landskap och rättsutövning

Avhandlingen Nämnda ting men glömda beskriver den äldre rättsutövningens namn och platser i landskapet ur ett tvärvetenskapligt perspektiv, med ortnamn som främsta källmaterial.

Ett syfte är att samla in och beskriva ortnamn i Skåne som benämner eller indirekt knyter an till rättens mötesplatser och distrikt, och att studera de benämnda platserna. Studien berör många tidsepoker, men särskilt medeltiden och övergången mellan yngre järnålder och medeltid. I analysen aktualiseras frågor som: finns rättsplatskontinuitet mellan förhistorisk och historisk tid? Hur gamla är häraderna? Finns rumsligt samband mellan rättsplatser och andra centrala funktioner såsom kultutövning, marknad eller makthavares gods?

Arbetet präglas av materialbaserad namnforskning i kombination med aktuella perspektiv inom textforskning, kulturgeografi och arkeologi. Genom nio fallstudier beskrivs samspelet mellan plats, språkuttryck och betydelse.

Undersökningen visar existensen av ett omfattande namnmaterial som speglar den äldre rättsutövningen. De flesta av de många marknamn som innehåller ting och galge kan relateras till reell rättsutövning. Särskilt de medeltida tings- och avrättningsplatserna framträder, men dessa har i många fall förhistoriska rötter. Både oavbruten kontinuitet och återanvändande av äldre samlingsplatser kan förmodas. Nära lokaler med rättsindicerande namn finns också sådana med namn som förlänar platserna episk och mytomspunnen status. Traderingen av samlingsplatsernas särskildhet har utifrån olika tiders skiftande idéer och förutsättningar passats in i större berättelser.

Häradstingens landskap är arkaiskt, storslaget, mytomspunnet och gemensamt, kvaliteter som har bidragit till den rättsliga praktikens upprätthållande och legitimering. En tudelning mellan en rättslig allmän sfär och en mer avgränsad och exklusiv syns i studien. I den medeltida rättsutövningen manifesterar sig denna tudelning som härad respektive birk, men fenomenet kan följas ner i yngre järnålder. I studien problematiseras också en traditionell bild av häradsnamnen.

Ola Svensson:
Nämnda ting men glömda. Ortnamn, landskap och rättsutövning
Institutionen för svenska språket, Linnéuniversitetet
Disputation: 23 oktober 2015
Opponent: docent Per Vikstrand, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet